Състав на съда
Структура

Председател

Съдии

Съдебно-изпълнителна служба

Служба Вписвания

Администрация

Съдебни публикации
Отчетни доклади

Резултати от проверки

Вътрешни правила

Справки по дела

Вещи лица

Съдебни заседатели

Нотариуси

Център за медиация

Обяви

За работа


Държавен съдебен изпълнител


Други

Профил на купувача

Процедури по ЗОП


Архив на обществени поръчки


Агенция по обществени поръчки

Достъп до дела

Вход

Свидетелство съдимост

Електронно свидетелство
за съдимост


 
Местоположение
Контакти

гр. Девня, кв. "Повеляново" ул.Строител № 12


0519 92737


0519 92631


0879 160 913 - Деловодство


rs_devnya@courtdevnya.org


 
Новини

Новини от Районен съд Девня

Информация

- Декларации по ЗПРКИ

- Достъп до информация

- Форма за предложения и сигнали  

Връзки
Министерство на правосъдието
 
Висш Съдебен Съвет
Система за приемане и обработване на жалби и сигнали за корупция в съдебната система
     

Рубрики "Третата власт отвътре" по подприоритет 1.5."Прозрачна и ефективна съдебна система"