ÐÅØÅÍÈÅ

 

 

80/16.7.2012г.

ãð. Äåâíÿ

 

 ÈÌÅÒÎ ÍÀ ÍÀÐÎÄÀ

 

ДЕВНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, ЧЕТВЪРТИ СЪСТАВ, в публично заседание на дванадесети юли през две хиляди и дванадесета година, в състав:

 

                                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМО ЦОЛОВ

 

при участие на секретар В.А., като разгледа докладваното от съдията гр. дело №530/2012 г. по опис на РС Девня, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по молба от Д.А.Д., ЕГН **********, и И.М.Д., ЕГН **********, за развод по чл.50 СК, поради постигнато сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите без съдът да издирва мотивите им за прекратяване на брака и е постигнато спразумение относно обстоятелствата, посочени в чл.51, ал.1, т.1 СК, поради което и съобразно чл.321, ал.5 ГПК, съдът е разпоредил производството да се разгледа по реда на чл.330 ГПК.

Видно от представените удостоверение за граждански брак, молителите са сключили брак с акт №6 от 20.10.2001 г., пред длъжностно лице по гражданско състояние в гр. Вълчи дол.

В с. з. молителите лично и чрез упълномощен представител поддържат молбата за развод по взаимно съгласие, както и споразумението.

След преценка на събраните по делото доказателства съдът установи от фактическа страна следното:

Видно от представеното по делото удостоверение, молителите са сключили граждански брак на 20.10.2001 г. и нямат родени от брака деца.

Съдът, като взе предвид, че молителите поддържат молбата си за развод, че решението им е сериозно, непоколебимо и взаимно, като не желаят съдът да издирва мотивите на волята им за развод, както и при преценка на споразумението като непротиворечащо на закона и съответстващо на изискванията по чл.51, ал.1 СК относно неговото съдържание, намира, че споразумението следва да бъде утвърдено от съда и да се допусне искания развод, на основание чл.50 СК. 

Съобразно Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, съдът определи окончателна държавна такса в размер 60.00 лв, която са внесени първоначално 30.00 лв от молителите, като молителката Ив. Д. следва да бъде осъдена да заплати допълнителната д. т. в размер 30.00 и 5.00 лв такса за изпълнителен лист, т. к. съгласно споразумението разноските по делото са за нейна сметка.

Âîäèì îò ãîðåèçëîæåíîòî, ñúäúò

 

РЕШИ:

 

ПРЕКРАТЯВА брака между Д.А.Д., ЕГН **********, и И.М.Д., ЕГН **********, сключен на 05.08.1989 г. с акт №6 пред длъжностно лице по гражданското състояние при гр. Вълчи дол, по взаимно съгласие на съпрузите, на основание чл.330, ал.3 ГПК, вр. чл.50 СК.

 

УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение, като:

 

ПОСТАНОВЯВА молителката след развода да носи предбрачното си фамилно име СПАСОВА.

 

ОСЪЖДА И.М.Д., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС Девня сумата 35.00 лв (тридесет и пет лева, 00 ст.), от която 30.00 лв окончателна държавна такса по иска за развод и 5.00 лв за издаване на изпълнителен лист.

 

  РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                        

          РАЙОНЕН СЪДИЯ :