ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ

 

45/18.3.2016г.

ãð. Äåâíÿ

 

ÄÅÂÍÅÍÑÊÈ ÐÀÉÎÍÅÍ ÑÚÄ, ЧЕТВЪРТИ ÑÚÑÒÀÂ, â çàêðèòî çàñåäàíèå íà осемнадесети март äâå õèëÿäè è шестнадесета ãîäèíà, â ñúñòàâ:

                                                 

ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅË: ÄÈÌÎ ÖÎËÎÂ

 

êàòî ðàçãëåäà äîêëàäâàíîòî ЧНД №345/2015 г. ïî îïèñ íà ÐÑ Девня, çà äà ñå ïðîèçíåñå, âçå ïðåäâèä ñëåäíîòî:

 

Производството е образувано по частна тъжба от И.Г.О., ЕГН ********** срещу С.С.Щ., ЕГН **********, за престъпление по чл.130, ал.1 НК, извършено на 19.10.2015 г. в с. Чернево, обл. Варна.

Видно от представена от РП Девня справка, ведно с копие на материалите по ДП №333/2015 г. по опис на РУП Девня, спрямо същото лице е налице неприключено наказателно производство по общия процесуален ред за същото престъпление, квалифицирано по по-тежко наказуем състав на деяние от общ характер по 131, ал.1, т.12, вр. чл.130, ал.1 НК, въз основа на подаден от лицето И. О. сигнал до РУП Девня от 19.10.2015 г.

При тази констатация, съдът намира, че е налице основанието по чл.24, ал.1, т.6 НПК за прекратяване на образуваното в последствие наказателно производство от частен характер за същото престъпление спрямо същото лице.

Водим от гореизложеното, съдъията-докладчик

 

ÎÏÐÅÄÅËÈ:

 

ÏÐÅÊÐÀÒßÂÀ ïðîèçâîäñòâîòî ïî НЧХД №345/2015 г. ïî îïèñ íà ÐÑ Девня, на основание чл.24, ал.1, т.6 НПК.

 

ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈÅÒÎ ïîäëåæè íà îáæàëâàíå с частна жалба ïðåä ÎС Варна â петнадесетдневен срок от съобщаването до страните.

 

 

                                   ÐÀÉÎÍÅÍ ÑÚÄÈß: