"Гражданското устройство във всяка държава трябва да бъде установено на първо място - съгласно принципите на свободата на членовете на обществото като хора, на второ място - в съответствие с основополагането за зависимост на всички (като поданици) от единно общо законодателство и, на трето място - по принципа за равенството на всички (като граждани на държавата) пред закона."
 

Имануел Кант

 

Районен съд - Девня е създаден с Разпореждане № 132 на Бюрото на Министерския съвет от 11 юли 1974 година. По настоящем в съда работят 5 съдии в 2 граждански и 3 наказателни състава, държавен съдебен изпълнител и съдия по вписвания. Съдебната администрация включва 16 души, сред които: административен секретар, счетоводител, системен администратор, секретар - протоколисти, деловодители, архивар и призовкари.

 

   Районен съд - Девня има териториален обхват включващ общините Девня, Суворово, Вълчи дол и съставни им населени места. За повече информация тук

 

   РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛА - Протоколи от случайно разпределение на дела, съглaсно чл. 9, ал. 1 от ЗСВ на РАЙОНЕН СЪД - ДЕВНЯ могат да бъдат достъпни на сайтa на Висшият съдебен съвет (ВСС). За повече информация тук

 

 

   Указания за достъп до публикуваните съдебни актове, съгласно чл. 64 от ЗСВ...