"Гражданското устройство във всяка държава трябва да бъде установено на първо място - съгласно принципите на свободата на членовете на обществото като хора, на второ място - в съответствие с основополагането за зависимост на всички (като поданици) от единно общо законодателство и, на трето място - по принципа за равенството на всички (като граждани на държавата) пред закона."
 

Имануел Кант

 

Районен съд - Девня е създаден с Разпореждане № 132 на Бюрото на Министерския съвет от 11 юли 1974 година. По настоящем в съда работят 5 съдии в 2 граждански и 3 наказателни състава, държавен съдебен изпълнител и съдия по вписвания. Съдебната администрация включва 17 души, сред които: административен секретар, счетоводител, системен администратор, съдебни секретари, деловодители, призовкар и чистач.

 

   Районен съд - Девня има териториален обхват включващ общините Девня, Суворово, Вълчи дол и съставни им населени места. За повече информация тук

 

   РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛА - Протоколи от случайно разпределение на дела, съглaсно чл. 9, ал. 1 от ЗСВ на РАЙОНЕН СЪД - ДЕВНЯ могат да бъдат достъпни на сайтa на Висшият съдебен съвет (ВСС). За повече информация тук

 

 

   Указания за достъп до публикуваните съдебни актове, съгласно чл. 64 от ЗСВ...

 

   Анкета проучваща общественото мнение за работата на ВСС и съдебната власт сред гражданите, потребители на съдебни услуги и сред граждани, които не са имали пряк досег със съдебната система...